Video i din undervisning

En självhjälpsguide för att komma igång med video i din undervisning

Varför?

Varför ska jag använda video i min undervisning? kanske du undrar. Av vilken anledning, och vad är fördelarna?

Att lära dig att använda video i din undervisning är roligt och utvecklande, såväl för dig som för dina studenter. Och de pedagogiska fördelarna med video i undervisningen är många! Nedan listas några av dem.

Även om det kan ta lite tid att komma igång med video i din undervisning är det välinvesterad tid.

Längst ner, under Läs mer, ges ett antal vetenskapliga artiklar rörande video i undervisningen, från allmänt inriktade till mer ämnesspecifika.

Lunds universitets MOOC om akademiskt skrivande visas på en laptop. Bild: Nicolette Karst. CC 4.0 BY NC SA

Den pedagogiska modellen flipped classroom är ett av skälen till varför video används allt oftare i undervisningen. Tanken är att vända på aktiviteterna från den traditionella undervisningen. Genom att  studenten tar del av föreläsningen (kortare videoklipp) hemma kan tiden i klassrummet användas mycket effektivare. Flipped classroom tar tid och kräver ofta att kurser görs om. Den tiden som läggs ner på kursutveckling med den här modellen får man igen med råge i form av bland annat mer motiverade, engagerade studenter med bättre resultat. De största pedagogiska vinsterna är följande:

Studentens lärande ökar. Genom att studenterna kommer bättre förberedda till klassrummet kan tiden användas till att gemensamt diskutera och reflektera kring ämnet som föreläsningen handlar om: frågor och svar, PBL-diskussioner, fördjupningsuppgifter eller annat.  Olika former av kollaborativt lärande har visat sig öka kritiskt tänkande och leder till en djupare inlärning.

Studentens engagemang ökar. Man har observerat ett ökat deltagande i klassrummet och en högre grad av aktiv medverkan i kursen som helhet. Mer motivation, helt enkelt.

Inkludering och tillgänglighet ökar. Studenten kan själv välja när och var hen ska ta del av föreläsningen/videon. Video ger möjligheten att pausa, spola tillbaka och repetera, något som inte är lika lätt med traditionella föreläsningar. Det gagnar givetvis alla studenter, men framför allt dem med hörselproblem, dyslexi, eller neuropsykiatriska funktionsvariationer.

Bild: Steinar Engelander via Unsplash

Generella kompetenser tränas. Genom att låta studenterna lämna in (grupp-)arbeten i form av video får de träna ämneskunskaper och omsätta dessa i praktik. Oavsett uppgiftens omfattning ges studenterna tillfälle att träna och visa olika generella kompetenser/akademiska färdigheter:

  • kritiskt tänkande och reflektion: presentera korrekta fakta från olika synvinklar, dra slutsatser
  • gruppdynamik: planera, genomföra och avsluta ett projekt
  • digital litteracitet: att använda digitala verktyg och “nya” media (gäller även för lärarna!)
  • presentationsteknik: muntligt och skriftligt, vetenskapligt och populärvetenskapligt

Feedback underlättas. Via ett klipp kan du ge studenterna återkoppling på deras uppgifter. Du kan ge “feedforward” medan studenterna håller på med ett arbete, eller förklara tentamensfrågor och examinationsuppgifter. I PBL kan ett videoklipp utgöra en del av eller ersätta diskussionerna innan eller efteråt. Dessa former av feedback kan ges allmänt till hela gruppen, eller enskilt till varje student.

Läs mer

Allmänt

Jennifer Moffett (2015). Twelve tips for “flipping” the classroom. Medical Teacher, 37:4, 331-336, DOI: 10.3109/0142159X.2014.943710

Logan Fiorella, Richard E. Mayer (2018). What works and doesn’t work with instructional video. Computers in Human Behavior, Vol. 89, 465-470, DOI: https://doi.org/10.1016/j.chb.2018.07.015

Michael Carmichael, Abigail-Kate Reid, Jeffrey D. Karpicke (2018). Assessing the Impact of Educational Video on Student Engagement, Critical Thinking and Learning: The Current State of Play. A SAGE White Paper.

Neil P. Morris, Bronwen Swinnerton, Taryn Coop (2019). Lecture recordings to support learning: a contested space between students and teachers. Computers & Education, Vol 140, Article 103604, DOI: https://doi.org/10.1016/j.compedu.2019.103604

Ämne: Medicin

Chaoyan Dong & Poh Sun Goh (2015). Twelve tips for the effective use of videos in medical education. Medical Teacher, 37:2, 140-145, DOI: 10.3109/0142159X.2014.943709

Taslibeyaz, Elif, Aydemir, Melike & Karaman, Selcuk (2017). An analysis of research trends in articles on video usage in medical education. Education and Information Technologies 22:3, 873–881, DOI: 10.1007/s10639-015-9461-x

Ämne: Språk

Jun Scott Chen Hsieh, Wen-Chi Vivian Wu & Michael W. Marek (2017). Using the flipped classroom to enhance EFL learning. Computer Assisted Language Learning, 30:1-2, 1-21, DOI: 10.1080/09588221.2015.1111910

Gordon Matthew (2020). The effect of adding same-language subtitles to recorded lectures for non-native, English speakers in e-learning environments. Research in Learning Technology, 28. DOI: https://doi.org/10.25304/rlt.v28.2340